Basque Smart Forest


Programa: Ikasenpresa
Centro: CIFP ARMERIA ESKOLA LHII
Hoy en día la digitalización ha pasado de ser una moda a ser una necesidad. Las empresas de la zona, grandes y pequeñas, ven la necesidad de digitalizar sus negocios y están trabajando en esa línea. Pero muchas de estas empresas no saben muy bien los beneficios que la digitalización puede aportar en sus negocios y mucho menos qué pueden hacer para digitalizar y conectar su empresa. Esta idea de negocio propone la creación de una empresa vencedora IoT, que buscaría identificar las necesidades digitales del entorno e implantar soluciones. En esta simulación empresarial se propondrá la digitalización de un entorno concreto: los bosques y plantaciones de nuestros montes. Los clientes potenciales son los ayuntamientos y las empresas forestales. Sin embargo, el modelo es totalmente escalable a otros entornos: industria, servicios, etc. Esta simulación propone una solución de digitalización de bosques que permitiría medir y monitorizar el estado del bosque. El tratamiento de los datos obtenidos permitiría prever y tratar de forma rápida los problemas forestales y ayudaría a crear mejores estrategias de vigilancia. Más allá de la silvicultura, la visualización de los datos que se recogen en el bosque mediante el uso del dashboard o la realidad aumentada lograría acercar el propio bosque a la población, trabajando la sensibilización hacia los entornos naturales. Esto requiere la integración de diferentes tecnologías: sensores inteligentes conectados, envío telemático de información, realidad aumentada, etc.

Digitalizazioa moda bat izatetik behar bat izatera bilakatu da gaur egun. Inguruko enpresak, handiak zein txikiak, beren negozioak digitalizatzeko beharra ezin bestekoa ikusten dute eta ildo horretan ari dira lanean. Baina hauetako enpresa askok ez dakite oso ondo digitalizazioak bere negozioetan ekarri ditzaketen onurak eta are gutxiago zer egin dezaketen beraien enpresa digitalizatu eta konektatzeko. Negozio idea honek, IoT garaitzaile enpresa bat sortzea proposatzen du, inguruko behar digitalak identifikatu eta soluzioak inplantatzea xede izango lukeena. Enpresa simulazio honetan, ingurune konkretu bat digitalizatzea proposatuko da: gure mendietako basoak eta landaketak. Bezero potentzialak udaletxeak eta basogintza enpresak dira. Hala ere, eredua guztiz eskalagarria da beste ingurune batzuetara: industria, zerbitzuak etab. Simulazio honetan basoak digitalizatzeko soluzio bat proposatzen da, basoaren egoera neurtzea eta monitorizatzea ahalbidetuko lukeena. Lortutako datuak tratatuz, arazo forestalak aurreikustea eta modu azkarrean tratatzea ahalbidetuko luke, eta zaintzako estrategia hobeak sortzen lagunduko luke. Basogintzaz haratago, basoan jasotzen diren datuen bistaraketa dashboard ala errealitate areagotua erabiliz egiteak, basoa bera herritarrei hurbiltzea lortuko luke, inguru naturalekiko sentsibilizazioa landuz. Hau lortzeko hainbat teknologiaren integrazioa behar da: sentsore adimentsu konektatuak, informazioaren bidalketa telematikoa, errealitate areagotua, etab.