ekoOn


Programa: Urratsbat
Centro: CPES UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA BHIP
ekoOn es una organización de carácter social y sin ánimo de lucro que centra su actividad en el ámbito de la energía, desarrollando proyectos de gestión, ahorro, eficiencia energética e implantación de energías renovables en Euskadi, tanto en el ámbito público como privado. Ofrecemos experiencia, conocimientos, herramientas y estrategias que permiten activar procesos de transición energética, imprescindibles para dejar atrás el actual modelo energético contaminante e insostenible y combatir la emergencia climática. Las dinámicas que establecemos facilitan e impulsan la participación de las personas, aspecto absolutamente clave para que estos procesos de transición energética culminen con éxito. Con nuestra actividad logramos formar a las personas en materia energética y difundir entre todas ellas los valores de una nueva cultura energética basada en el cambio de hábitos, el ahorro, la eficiencia y el uso responsable de los recursos. Nuestras líneas de actuación principales son: 1) Talleres educativos; 2) Gestión, ahorro y eficiencia energética; 3) Renovables 1) Talleres educativos. Impartimos talleres en el ámbito de la energía (solar fotovoltaica, solar térmica, minieólica, minihidráulica, luminarias, ahorro y eficiencia energética, mercado y factura eléctrica, pobreza energética, cambio climático) dirigidos a colectivos diversos. 2) Gestión, ahorro y eficiencia energética. En este área cabe destacar el Proyecto EcoooLocal dirigido a las instituciones públicas locales que desarrollamos conjuntamente con Ecooo (www.ecooo.es). Este proyecto establece una "hoja de ruta de la transición" que permite a los municipios llevar a cabo procesos de transición energética a nivel local. Dentro del mismo, la Diagnosis Energética y el Proyecto 50/50 juegan un papel importante. 3) Renovables. Realizamos estudios de viabilidad técnico económica de instalaciones de autoconsumo (solar fotovoltaica/ solar térmica/ minieólica). Actualmente estamos dando los primeros pasos para impulsar proyectos de autoconsumo en colaboración con la cooperativa ciudadana Goiener (www.goiener.com)

ekoOn izaera sozialeko eta irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta bere jarduera energiaren esparruan zentratzen du, Euskadin energia kudeatzeko, aurrezteko, efizientzia energetikoa lortzeko eta energia berriztagarriak ezartzeko proiektuak garatuz, bai esparru publikoan bai pribatuan. Esperientzia, ezagutzak, tresnak eta estrategiak eskaintzen ditugu trantsizio energetikoko prozesuak aktibatzeko, ezinbestekoak baitira egungo eredu energetiko kutsagarri eta jasanezina atzean uzteko eta larrialdi klimatikoari aurre egiteko. Ezartzen ditugun dinamikek pertsonen parte-hartzea errazten eta bultzatzen dute, eta hori funtsezkoa da trantsizio energetikoko prozesu horiek arrakastaz burutzeko. Gure jardueraren bidez, pertsonak energiaren arloan prestatzea lortzen dugu, eta kultura energetiko berri baten balioak horien guztien artean zabaltzea, ohituren aldaketan, aurrezpenean, eraginkortasunean eta baliabideen erabilera arduratsuan oinarrituta. Gure jarduera-ildo nagusiak honako hauek dira: 1) Hezkuntza-tailerrak; 2) Energia-kudeaketa, -aurrezpena eta -eraginkortasuna; 3) Berriztagarriak 1) Hezkuntza-tailerrak. Energiaren arloan tailerrak ematen ditugu (eguzki-energia fotovoltaikoa, eguzki-energia termikoa, minieolikoa, minihidraulikoa, luminariak, aurrezpen eta efizientzia energetikoa, merkatu eta faktura elektrikoa, pobrezia energetikoa, klima-aldaketa), askotariko kolektiboei zuzenduta. 2) Energiaren kudeaketa, aurrezpena eta eraginkortasuna. Arlo honetan, tokiko erakunde publikoei zuzendutako EcoooLocal Proiektua nabarmendu behar da, Ecooo enpresarekin batera garatzen duguna (www.ecoo.es). Proiektu horrek "trantsizioaren ibilbide-orri" bat ezartzen du, udalerriei aukera ematen diena tokiko trantsizio energetikoko prozesuak aurrera eramateko. Horren barruan, Diagnosi Energetikoak eta 50/50 Proiektuak zeregin garrantzitsua dute. 3) Berriztagarriak. Autokontsumorako instalazioen bideragarritasun tekniko eta ekonomikoko azterketak egiten ditugu (eguzki-instalazio fotovoltaikoa/eguzki-instalazio termikoa/minieolikoa). Gaur egun, Goiener herri kooperatibarekin elkarlanean autokontsumorako proiektuak bultzatzeko lehen pausoak ematen ari gara (www.goiener.com).