BARRUAK


Programa: Urratsbat
Centro: CPEIPS SAN JOSE DE CALASANZ HLBHIP
Desde Barruak Creamos la oportunidad de generar espacios de encuentro y acogida para fomentar la autorreflexión, dando lugar a diálogos interpersonales. Territorio-cuerpo, emociones y sostenibilidad se unen en una retrospectiva personal y vivencial, con el objetivo de transitar del malestar individual a la reparación colectiva. La perspectiva feminista nos permite generar marcos teóricos para la capacitación y desarrollo de programas de intervención actuales e innovadores. Trabajamos desde una mirada crítica en el análisis de capacidades y funciones psicológicas y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos de manera dicotómica y jerarquizada. Desde este prisma entendemos a las mujeres como un conjunto heterogéneo, con el género como denominador común pero cruzadas por diferentes realidades y opresiones (clase, etnia, edad, identidad sexual, religión, …). Este orden social que coloca a la mujer en una posición de desventaja para el ejercicio de sus derechos. Con ello, entendemos que las necesidades, carencias, malestares, inquietudes y falta de reconocimiento y de espacio en la vida pública que vivimos las mujeres tienen un origen social. Reconocer las relaciones de poder que se dan entre las mujeres y los hombres supone el primer paso para la conquista del derecho de las mujeres a vivir una vida en igualdad de oportunidades, a vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Nuestro enfoque “Te miro y me veo” engloba una filosofía de entendernos que permite transitar de lo individual a lo colectivo. La vida cotidiana y reproductiva se sustenta sobre las mujeres y proponemos acompañar en el proceso de empoderamiento y participación activa para la creación de redes.

Barruak elkartze- eta harrera-guneak sortzeko aukera sortzen dugu, autoerreflexioa sustatzeko, pertsonen arteko elkarrizketak sortuz. Lurraldeak, gorputzak, emozioek eta iraunkortasunak bat egiten dute atzera begirako pertsonalean eta bizipenean, banakako ondoezetik konponketa kolektibora igarotzeko helburuarekin. Ikuspegi feministari esker, esparru teorikoak sor ditzakegu egungo esku-hartze programak eta programa berritzaileak gaitzeko eta garatzeko. Ikuspegi kritiko batetik egiten dugu lan sexu bakoitzari modu dikotomiko eta hierarkizatuan egozten zaizkion gaitasun eta funtzio psikologiko eta soziokulturalen analisian. Ikuspegi horretatik, emakumeak multzo heterogeneo gisa ulertzen ditugu, generoa izendatzaile komun gisa hartuta, baina errealitate eta zapalkuntza desberdinek gurutzatuta (klasea, etnia, adina, sexu-identitatea, erlijioa, etab.). Gizarte-ordena horrek desabantaila-egoeran jartzen du emakumea bere eskubideak egikaritzeko. Horrekin, gure ustez, emakumeok bizitza publikoan bizi ditugun beharrak, gabeziak, ondoezak, kezkak eta errekonozimendu eta espazio faltak jatorri soziala dute. Emakumeen eta gizonen artean dauden botere-harremanak aintzat hartzea lehen urratsa da emakumeek aukera-berdintasunean bizitzeko eta bizitzea merezi duen bizitza bat bizitzeko duten eskubidea konkistatzeko. Gure ikuspegiak, zuri begiratu eta neure burua ikusten dudanez, elkar ulertzeko filosofia bat biltzen du, norbanakotik kolektibora igarotzeko aukera ematen duena. Eguneroko bizitza eta ugalketa-bizitza emakumeengan oinarritzen dira, eta sareak sortzeko ahalduntze-prozesuan eta parte-hartze aktiboan laguntzea proposatzen dugu.